Saltstraumen - Kjelling - Sundsfjord, Oppgradering 132 kV linje

Prosjektet omfatter oppgradering av dagens 132 kV linje Sundsfjord - Hopen på strekningen Saltstraumen - Kjelling - Hopen. Dagens linje erstattes med en ny 132 kV linje med minimum FEAL 240. Reinvesteringen gjøres pga teknisk tilstand på linjen, samt behov for økt kapasitet til produksjon og forbruk i området.

Ledningen er omtrent 40 km lang og vil gå gjennom Bodø kommune, Gildeskål kommune og Beiarn kommune i Nordland.

Bakgrunnen for søknaden er at dagens ledning på strekningen er i dårlig stand og at den snart har nådd sin tekniske levetid. Arva søker også om å rive dagens ledning etter at den nye kraftledningen er bygd. I store deler av den omsøkte ledningstraseen vil den nye ledningen følge eksisterende ledningstrasé, men på deler av strekningen er det søkt om flere alternativer. Dette er tilfellet blant annet på Steinsøya og Valnes, samt mellom Valnesvatnet og Kjelling transformatorstasjon.

Beregnet investeringskostnad 210 mill. NOK