Skogrydding - Hvorfor er det viktig?

Alle nettselskap i Norge er pålagt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) å rydde skog ved strømlinjene. Dette er for at du skal slippe strømbrudd, dårlig leveringskvalitet, skade på eiendommer eller i verste fall skade på mennesker eller dyr. 

Hvorfor skogrydding?

Skog og kratt fjernes for å forhindre at vegetasjon kan komme i kontakt med strømførende linjer og gjøre skade. Trær i kontakt med en strømlinje kan føre til strømbrudd, og i verste fall skade på liv eller eiendom. Skogrydding er derfor pålagt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

 

Hva skjer med vegetasjonen etter rydding

Vegetasjon som hogges tilhører grunneier.  Etter skogryddingen blir området ryddet, og grunneierne kan overta hogget vegetasjon dersom de ønsker det.

ARVA har faste rutiner for behandling av felt skog. Felles for boligtomter/bebygde hyttetomter/parker og grøntarealer i bebygde områder:
o Nyttbart virke skal kvistes og kappes i håndterbare lengder, og samles på
egnet plass og etterlates hos respektive grunneiere.
o Mindre virke etterlates samlet i en haug.

Generelt gjelder at bekker, stier, grøfter, veier, dyrket mark og rundt gjerder skal holdes fri for avhendet virke.

Ta kontakt for å avtale nærmere dersom det på deres eiendom er spesielle hensyn som må tas eller informasjon som er av betydning for å utføre jobben. Slike forhold kan være juletreproduksjon, prydtrær, vannledninger, og lignende.

I enkelte tilfeller kan vegetasjon som hogges i private hager og parkanlegg bli kuttet opp til flis og plassert på et egnet sted.

 

Bor du ved en strømlinje og ønsker å plante?

Det skal i minst mulig grad etableres busker, trær, hekk eller lignende i sonen under og ved Arva sine anlegg.

For å være på den sikre siden bør du holde busker, trær, hekk og liknende mer enn 7,5 meter i horisontal retning unna høyspentledningen.

Juletrær kan ikke bli over 2,5 m høye i linjetrasé. I traseer der det er juletreproduksjon skal det merkes på begge sider med tydelig og varig merking. Slike områder må avtales og godkjennes av netteier før de etableres.

 

Varsel om skogrydding

Arva ønsker å ha et godt samarbeid med alle grunneiere og håper at skogrydding langs strømlinjene medfører minst mulig ulempe for den enkelte grunneier og brukere av naturen. I forkant av skogryddingen vil derfor alle berørte grunneiere i vårt konsesjonsområde* motta et varsel hvor nødvendig informasjon vil bli gitt.

Vi vil i hovedsak ikke sende ytterligere varsel, men i boligfelt/private hager vil entreprenør forsøke å få direkte kontakt med beboer/grunneier før arbeidet starter.

 

Skogrydding der du ferdes

Noen ganger vil skogryddingen berøre beferdede områder. Her kan du lese hvordan skogryddingen foregår for å være til minst mulig bry for deg.

Har du merket aktivitet av maskiner og folk?

Da kan det hende at du har møtt på skogrydderne våre. Når vi i ARVA rydder skog langs strømlinjene, er det ofte turstier enten kryssende eller langs med linja. Da er det ofte at man kan bli nysgjerrig på hva som foregår når man ser maskiner, folk i arbeid eller spor i snøen. Skogrydding kan foregå hele året

 

Bruk av maskiner

Større skog blir hovedsakelig ryddet både manuelt ved hjelp av motorsag og ved hjelp av skogryddemaskin. Noen ganger når trærne er såpass høye vil det enten være nødvendig å kutte toppene av trærne eller hogge trær også lengre unna strømlinjene, såkalt sikringshogst. Dette gjøres etter avtale med grunneierne

Skogrydding og fjerning av kratt med maskiner vil oftest foregå på vinterstid når det er tele i bakken, for å lage minst mulig merker eller skade på natur

Den lille gravemaskinen du kan se på bildet (?)til høyre fjerner kratt. Den kan lett bevege seg omtrent overalt i terrenget. Med en påmontert kjetting-maskin fjernes effektivt kratt og forsinker vekst av vegetasjon under strømlinjene. 

 

*Konsesjonsområdet til Arva består av kommunene:

 Bodø, Gildeskål, Saltdal, Beiarn, Rødøy, Lurøy og Træna, Lavangen, Salangen, Dyrøy, Sørreisa, Senja, Bardu, Målselv, Lyngen, Storfjord, Balsfjord, Tromsø, og Karlsøy