Ny Øresvik transformatorstasjon og 33 kV Øresvik-Lovund

Arva søker om anleggskonsesjon for en nye Øresvik transformatorstasjon, nytt ledningsanlegg mellom nye Øresvik transformatorstasjon og sjøkabelen i Kvina, samt utbygging av eksisterende nettstasjon for nedtransformering på Lovund.

Eksisterende Øresvik transformatorstasjon er snart 50 år gammel. Datidens løsninger på både bygg og elektroteknisk side gir liten fleksibilitet for fremtidens behov. Det søkes derfor om rivning av stasjonen etter at ny stasjon er satt i drift.

Bakgrunnen for søknaden er blant annet flere henvendelser om tilknytning av nytt forbruk. Det nye forbruket gjelder i hovedsak etablering av nye virksomheter innenfor havbruksnæringen på Lovund i Lurøy kommune og på Husøy i Træna kommune. Nova Sea AS har allerede gjort en investeringsbeslutning om bygging av et nytt lakseslakteri hvor planlagt effektbehov er estimert til om lag 13 MW.

For å imøtekomme forespurt effektøkning og sikre forsyningssikkerheten i det øvrige nettet må Arva øke transformatorkapasiteten i området. I tillegg er det flere samferdselsprosjekter i naturlig tilknytning til Øresvik hvor blant annet elektrifisering av ferjer vil øke belastningssituasjonen på nettet vesentlig. Planene som foreligger for utbyggingen tar også høyde for evt. mulige utvidelser av transformatorytelser og flere avganger i bryteranleggene.