Skal du grave?

Her får du en kort innføring og informasjon om våre krav og rutiner omkring graving.

Når du skal grave er det viktig å skaffe en oversikt over hva som allerede ligger i bakken. Gravemelding søkes om på gravemelding. Her vil du også få et kart over kjente trasèer. Dersom det ligger kabler eller rør i bakken hvor du har tenkt å grave kan du får du dette påvist via en gravemelding.

Noen ganger kan det ligge høyspentkabler der du har tenkt å grave. Du må da ha såkalt nærgraving. Dette må søkes om i hvert enkelt tilfelle. Søknaden sendes via nettsiden til nordlandsnett arbeid nær høyspent

Skal du som privatperson grave slik at du kommer i kontakt med kabel skal netteier kontaktes for avklaringer rundt behandling av kablene.

Dette ihht til følgende paragrafer i EnergiNorges standardavtaleer for tilknyttning og nettleie for privatkunder

 •  3-8 Grunneiers/festers informasjonsplikt 

Grunneier/fester har plikt til å underrette nettselskapet på forhånd når det skal foretas graving, oppfylling eller annen endring av terrenget, sprengning, veibygging, felling av trær eller andre arbeider som kan skade eller på annen måte ha betydning for netteiers distribusjonsnett. Underretning skal skje så tidlig at nødvendige tiltak kan iverksettes. Dersom tiltakene medfører urimelige merkostnader for nettselskapet kan nettselskapet kreve disse dekket av den som forestår arbeidet.

 •  3-9 Skade på nettselskapets eiendom 

Nettselskapet kan kreve erstatning for skade en installasjonseier forårsaker på nettselskapets eiendom ved forsett eller uaktsomhet. Unnlatt varsling til nettselskapet i tilfeller som nevnt i § 3-7 og § 3-8, eller varsling så sent at nettselskapet ikke kan overholde rettledningsplikten, vil normalt betraktes som uaktsomhet.

Standard avtale for nett tilknytting og vilkår for tilknytning

Generelt gjelder følgende:

Legging av rør

Nettselskapene forholder seg til REN som er bransjenormen for å dokumentere røranlegg. RENblad 9010 tar for seg planlegging, montering, dokumentering og sluttkontroll.

 • Bilde av åpen grøft med jevnlig mellomrom slik at hele trasè blir dokumentert. Bildene skal tas slik at følgende opplysninger er mulig å fastslå.  
  - korrekt forlegningsdybde
  - Korrekt fundament og omfyllingsmasser
  - Korrekt avstand mellom kabler, rør osv. 
 • Innmåling av rørtrasè skal være i SOSI format. Skal være i korrekt kodet iht. nyeste versjon av FKT Ledning EL. 
 • Rør som legges skal tolkes og tokerapport sendes nettselskapet. 

Lavspenningskabler

 • Kan avdekkes ned til kabelmarkering med forsiktig bruk av maskin
 • Videre avdekking eller undergraving må utføres ved håndgraving

Høyspenningskabler

 • Nettselskapet  oppgir pålagt sikkerhetsavstand på nettsiden og i gravemeldingen. 
 • Ved behov for å arbeide nærmere enn sikkerhetsavstand skal det søkes på nettsiden til Nordlandsnett, de som er kvalifisert vil finne seg inne på nedtrekksmenyen. 
 • Nordlandsnett avgjør hvilke forholdsregler og tiltak som er nødvendige for å ivareta sikkerheten og hindre skade

Når uhellet er ute

Dersom det oppstår skader på kabler og rør må driftsentralen straks varsles på
tlf 75 53 20 00

Ved personskader ring 113

Kjøretøy i berøring av høyspentlinje:

 • Bli sittende i kjøretøyet til strømmen i linjen er slått av.
 • Sørg for at ingen kommer i berøring av kjøretøy.
 • Må du fjerne deg fra kjøretøy, hopp ned på bakken med bena mest mulig samlet. Hopp videre med bena mest mulig samlet til du er ute av fare.
 • Unngå kontakt med maskin og jord samtidig. 

Kundens erstatningsansvar

Den som skader nettselskapets kabler eller ledninger kan bli holdt økonomisk ansvarlig som følge av skaden.

Erstatningsansvaret kan omfatte kostnader nettselskapet har med å reparere skaden, og de økonomiske følgene av et avbrudd i nettselskapets leveranse til øvrige kunder. (KILE*)
Reperasjonskostnader omfatter alt av merarbeide som som følge av skaden. Dette innebærer arbeid med å sikre skadestedet, reperasjonsarbeidet og anskaffelse av nødvendig materiale for utbedringen.

*KILE ordningen: Alle nettselskap er pålagt et økonomisk ansvar ovenfor sine kunder ved avbudd i strømforsyningen, også kalt KILE-ordningen som står for kvalitetsjustert inntektsrammer ved ikke levert energi. Les mer om KILE her

Vær oppmerksom på at krav fra grunneiere/kommune kommer i tillegg.