Mer- og mindreinntekt

Det har vært stilt spørsmål til hvordan mer- eller mindreinntekt oppstår og om det er tillatt. Svaret til det siste er ja, fordi neste års inntekt er umulig å forutse eksakt.

Alle nettselskap får en inntektsramme av Norges vassdrags- og energidirektorat. Denne forteller hva som er tillatt inntekt. Det oppstår mer- eller mindreinntekt dersom faktisk inntekt ikke er lik tillatt inntekt. 

Siden juni 2020 har for eksempel tidligere Troms Kraft Nett (nå Arva) betalt tilbake om lag 150 millioner i opparbeidet merinntekt til sine kunder. Det er store beløp men så har også kundevekst og "byggeboom" i Troms vært høy. 

Når faktisk inntekt avviker fra tillatt inntekt så er det på grunn av flere faktorer, som fjorårets årsforbruk hos kundene våre, temperaturer i fjor og for neste år, kraftpriser, renter, til- og fraflytting, og mange andre uforutsigbare faktorer om året vi har foran oss. Her blir også mer- eller mindreinntektsposten fra året før tatt med. 

Det er - sagt med andre ord - umulig å treffe eksakt. 

Etter året 2021 stod hele 62 av 97 nettselskaper igjen med merinntekt. Som betyr at de hadde tatt inn for mye i nettleie fra kundene sine. Hele statistikken kan leses her

Beregnede nettinntekter for Arva, fra 2021 og i 2022, viser at vi går mot en mindreinntekt. Arva har med andre ord tatt inn for lite i nettleie gjennom 2022 og dette må vi hente inn hele eller deler av i 2023.

Grafen under viser gjennomsnittlig per-/mindreinntektsaldo i % av tillatt inntekt pr nettselskap for 2021. Snittet for Arva er 5,27% som forteller at vi treffer rimelig bra. 


Nettleien er et spleiselag bestående av alle kunder i vårt nettområde, private husholdninger, næring mm og inklusive også de ansatte i nettselskapet. Kraftnettet blir ikke subsidiert av statlige midler. 

Arvas nettleie i desember er 27,0 øre/kWh (beregnet snittpris) mens landsgjennomsnittet ligger på 29,7 øre/kWh (ekskl avgifter). Vi forventer at tross en økning så vil Arvas nettleie fortsatt være lavere enn landsgjennomsnittet. Vårt mål er å holde nettleien så lav og forutsigbar som mulig.