Om nettleien for 2023

Nettleiepriser for kunder av Arva AS, gjeldende fra 1.1.2023, er nå klare. Totalt er det en økning men utslagene er forskjellige og avhengig av strømforbruk og samtidig effektbruk.

For eksempel vil en kunde som bor i en leilighet få fastbeløpet økt med 26 kroner i måneden og energileddet vil øke med 2,2 øre per kilowattime på dagtid og 1,1 øre per kilowattime på natt. 

Total prisoversikt finner du her.

 

For Arva AS er det følgende grunner til hvorfor nettleien øker for 2023:

  • Arva har gjennom 2022 opparbeidet seg en mindreinntekt, tatt inn for lite i nettleie, og det er besluttet at 1/3 av dette skal hentes inn igjen i 2023
  • Kundeveksten i vår region er lavere enn for landet for øvrig mens kostnadene for å drifte kraftnettet er stabilt. Mao blir det færre kunder å fordele kostnadene på. 
  • Økte renter, svært høy konsumprisindeks og vanskeligere tilgang på varer preger også vår bransje som det gjør for samfunnet for øvrig


Hvordan kan det bli mindreinntekt

Alle nettselskap får en inntektsramme av Norges vassdrags- og energidirektorat. Denne forteller hva som er tillatt inntekt. Det oppstår mer- eller mindreinntekt dersom faktisk inntekt ikke er lik tillatt inntekt. 

Når faktisk inntekt avviker fra tillatt inntekt så er det på grunn av flere faktorer, som fjorårets årsforbruk hos kundene våre, og prognoser på hvordan nettap, temperaturer, kraftpriser, renter og mange andre faktorer vil bli for året vi har foran oss. Her blir også mer- eller mindreinntektsposten fra året før tatt med. 

Det er - sagt med andre ord - umulig å treffe eksakt. 

Etter året 2021 stod hele 62 av 97 nettselskaper igjen med merinntekt. Som betyr at de hadde tatt inn for mye i nettleie fra kundene sine. Hele statistikken kan leses her

Beregnede nettinntekter for Arva, fra 2021 og i 2022, viser at vi går mot en mindreinntekt. Arva har med andre ord tatt inn for lite i nettleie gjennom 2022 og dette må vi hente inn hele eller deler av i 2023.

Nettleien er et spleiselag bestående av alle kunder i vårt nettområde, private husholdninger, næring mm og inklusive også de ansatte i nettselskapet. Kraftnettet blir ikke subsidiert av statlige midler. 

Arvas nettleie i desember er 27,0 øre/kWh (beregnet snittpris) mens landsgjennomsnittet ligger på 29,7 øre/kWh (ekskl avgifter). Vi forventer at tross en økning så vil Arvas nettleie fortsatt være lavere enn landsgjennomsnittet. Vårt mål er å holde nettleien så lav og forutsigbar som mulig.