Uttak til utenomhus fordeling

Ref. NEK399 kapittel 11

Arva mottar ofte henvendelser om avgreining fra tilknytningskapet

Spørsmålene dreier seg om hvor stor OV installasjon kan bestykkes med og hvordan dette skal meldes. Her noen eksempler på hva installatør ikke skal gjøre: 

  • Melde inn avgreining (for eksempel garasje) som nytt anlegg i eksisterende installasjon
  • Melde inn som ny installasjon
  • Ikke melde inn i det ikke i det hele tatt

Arva ser derfor nødvendigheten med å beskrive korrekt prosess:

  • Summasjon av overbelastningsvern skal aldri benyttes
  • I tilknytningsskapet er det som regel plassert smeltesikringer fra produsent. Disse varierer i størrelse og benevnes i våre systemer som "KV kunde". KV kunde benyttes ikke som tarifferende vern eller i lastberegninger gjort av Arva.
  • Normalt skal OV plasseres i innomhus fordeling (ref. NEK399 6.2.4.3). Dette OV benyttes ved lastberegning og er tarriferende vern.
  • Normalt skal OV plasseres i innomhus fordeling (ref. NEK399 6.11.4.3). Dette OV benyttes ved lastberegning og er tarriferende vern.

Dersom det skal tas ut en ny avgreining fra tilknytningsskapet skal denne alltid tas ut etter OV og måler, ref. NEK399 6.11.9.1: Vern for beskyttelse mot overbelastninger skal være plassert i tilknytningsskapet for å sikre at samlet effektuttak ikke overstiger det elnetteier har gitt aksept for. (NEK3996.11.9.1 tilfredsstilles ved bruk av RENblad 4100 7.7)

Dette OV vil da få benevnelsen OV Kunde og vil være vernet Arva benytter i sine beregninger. 

Ved valg av OV, setter NEK400 krav til valg og montasje av dette.

  • Dersom det monteres uttak over 32A 1 fase er dette meldepliktig, selv om OV Kunde ikke økes.
  • Dersom målerplombering må brytes er dette meldepliktig.
  • Dersom OV Kunde må endres, er dette meldepliktig (ved OV større enn 80A må tilknytningsskapet tilpasses trafotilkoblet måling ref. NEK 399 6.1).

Skissen nedenfor viser hvor fordeling utenomhus skal tilkobles: