Våre krav til deg ved utbygging

Å jobbe nært et høyspent anlegg (trafo, luftstrekk, kabler i bakken, målere) er direkte farlig. Vi som eier, av dette samfunnskritiske anlegget, må kontaktes straks du kjenner til at et utbyggingsprosjekt planlegges. På bakgrunn av sikkerhet, og best mulig kostnadseffektivitet for alle parter stiller vi krav til både deg som er utbygger, graveentreprenør og/eller eier av et utbyggingsprosjekt.

Er du en utbygger?

Er du en privat eller offenlig utbygger med planer om en større utbygging av vei, hus, boliger eller strørre næringsbygg? Vær tidlig ute med å kontakte oss slik at høyspentkabler og kabler generelt i bakken kan avdekkes i forhold til ditt prosjekt. 

Slik at eventuelle utvidelser av kapasitet, omlegginger, oppgraderinger, endring av plasseringer og nyanlegg kan planlegges/prosjekteres og koordineres i henhold til fremdrift i prosjektet og utførelsesfasen. Og at kostnadsfordelingen rundt utbyggingen av også det elektriske anlegget blir tidlig avdekket.  

Det er også viktig å tidlig avdekke om din utbygging får elektrisk påvirkning på sluttbrukere langs trassen og/eller i nærheten av området som skal utbygges.

Om ditt prosjekt ligger nært en nettstasjon må det avdekkes om det er tilgjengelig kapasitet i denne, eller at vi må hente kapasitet fra andre nettstasjoner. Det kan også være at vi må oppgradere en nettstasjon som leverer til ditt prosjekt. Så for å unngå bl.a. for mye graving i bakken, er det viktig at vi kontaktes svært tidlig i prosessen.

Nær en høyspentlinje

Om dere har tenkt å etablere et bygg i nærheten av en høyspentlinje, er det høydekrav som må følges.

Det svært viktig at de som jobber i prosjektet og på vårt anleggsområdet er klar over farene som kan oppstå ved å komme for nær et elektrisk anlegg. Ved å kontakte nettselskapet tidlig i prosessen, kan farer avdekkes og legges inn i en overordnet SHA plan som følger prosjektet hele perioden. 

Vi som Nettselskapet ønsker å være med på et evt. oppstartsmøte eller et møte i tidlig fase av utførelsen for videre koordinering av overnevnte saker.  

 

Ved å kontakte Geomatikk eller Nordlandsnett kan du få oversendt kart over hvor kabler er etablert i bakken.

Er du en graveentreprenør?

Nordlandsnett ønsker at dere som graveentreprenører avdekker høyspentkabel uten at en representant fra nettselskapet er tilstede. For å få denne muligheten må dere først gjennomføre et kurs hos Trainor 

Etter endt kurs fra Trainor skal en app Geograv lastes ned og brukes. Hvert enkelt firma har en bruker hos Ledningsportalen. Ved å sette en person/rolle i hvert enkelt firma som hovedbruker/administrator kan firma enkelt legge til og fjerne brukere som skal ha tilgang til gravemeldinger for firmaet på de forskjellige lokasjonene. 

Når en jobb starter og en kabel skal avdekkes, gjøres dette i Geograv appen. Dere skal starte jobben når dere er på stedet og stoppe når dere går for dagen. Ved å gjøre dette, vil nettselskapet se når det er aktivitet på arbeidsstedet til enhver tid. Vi overvåker vårt eget nett i vår egen driftsentral som bemannes 24/7/365.
 
Nettselskapet har tilsynspersonell som kan/vil komme på kontroll for å sjekke at alle dokumenter er ivaretatt og avdekking gjennomføres ihenold til nettselskapets krav. 

Graveentreprenørfirmaet har ansvaret med å informere sine ansatte om krav gitt av oss. 

Hvert enkelt graveentreprenørfirma skal i tillegg skrive kontrakt med oss, der dere signerer på å følge nettselskapets krav og prosedyrer.