Forskrifter

Nordlandsnett følger RENs anbefalinger der ikke annet er angitt. REN betyr Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet. Retningslinjene er utarbeidet av bransjen og REN.

Nordlandsnett følger RENs anbefalinger der ikke annet er angitt

I hht §14 i Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg (FEL 1998) skal det før utførelse og endring av elektriske anlegg påbegynnes, sendes melding til sentral tilsynsmyndighet eller den de bemyndiger (dvs. Nordlandsnett for anlegg som ligger i Nordlandsnett sitt forsyningsområde). For mindre endringer kreves det ikke melding. 

Med mindre endringer menes endringer som ikke berører vern mot overstrøm herunder vern mot overbelastning og kortslutning.

Dersom sikringsskap/fordelingstavle renoveres med nytt utstyr, skal det sendes melding til nettselskapet selv om KV/OV ikke berøres. Så lenge KV/OV ikke berøres kan arbeidene påbegynnes uten nettselskapets godkjenning av melding.

Retten til å kreve fellesmåling er opphørt

Eksisterende fellesmåling skal avvikles innen 01.01.2019

NEK 399 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett

NEK 399 omhandler lavspent tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett, og gjelder for alle nye tilknytninger.

I veiledningen til § 10 i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL 1998) henvises det til normen NEK 400 som metode for utførelse av elektriske lavspennings-installasjoner. Det er alltid siste gjeldende norm som skal legges til grunn. I NEK 400 henvises det til NEK 399 som metode for tilknytning.

Presisering for anlegg bygd etter NEK 399 i Nordlandsnett sitt forsyningsområder:

  1. Måler skal tilkobles inn/ut for alle aktuelle faseledere og N-leder.
  2. Ved direktemåling skal sum OV ikke overskride 80A
  3. Separat avgrening skal tilkobles etter måler.
  4. Nordlandsnett godtar ikke sying mellom flere tilknytningsskap. Det skal velges en løsning fra REN blad 4100 som ikke medfører sying mellom enkeltstående tilknytningsskap.

REN (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet)  

4000-serien av REN blader omhandler blandt annet Måling, Tilknytningspunkt og Utendørsbelysning. REN-bladene fom. 4000, tom. 4005 måling lavspent (med tilhørende koblingsskjema) er tilgjengelig her.

De installatørbedrifter som ønsker tilgang til andre REN blader anbefales å abonnere på produkt "Installatør"hos REN. Spesielt kan dette være av interesse for de som utfører oppdrag for nettselskapene. Med abonnement får selskapet innloggingsmuligheter, og kan angi selskapsmerknader for hvert enkelt blad og en kan angi favoritt-blader osv. Les mer og se prisene på produktsiden for "Installatør"

Nordlandsnett har egne tilleggskrav som fortløpende vil bli lagt ut på denne siden.
Det er det enkelte nettselskap som avgjør hvilke krav som skal settes til målepunktet for at en kunde skal få retten til nettilknytning.