Det lokale eltilsynet

Vi er som nettselskap, pålagt gjennom lover og forskrifter, og føre tilsyn med alle elektriske anlegg innenfor forsyningsområdet vårt.

Vi er det lokale eltilsynet i forsyningsområdet vårt, og er gjennom dette en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Retningslinjer for dette arbeidet er bestemt av Direktoratet for samfunnsikkerhet- og beredskap (DSB).

Det lokale eltilsynet har følgende oppgaver:

  • Bekymringsmeldinger. Ved mistanke om alvorlige feil eller mangler på elektrisk anlegg meldes det til oss. Det Lokale Eltilsyn har taushetsplikt og behandler meldinger ut i fra alvorlighetssgrad.
  • Føre tilsyn med at regelverket som er fastsatt i eller i medhold av tilsynsloven etterleves.
  • Være basert på prinsippet om internkontroll.
  • Forelegge for DSB saker av viktighet eller av prinsipiell betydning.
  • Orientere DSB om elulykker.
  • Gi pålegg i henhold til forskrifter eller delegasjonsvedtak for øvrig.
  • Anmelde grovere overtredelser til politiet.
  • Yte bistand til politi og brannvesenet ved etterforskning av branner og andre ulykker som kan ha elektrisk årsak.
  • I nødvendig grad samarbeide og samordne virksomheten i forhold til andre tilsynsmyndigheter.
  • Informere om elsikkerhet.