Viktig - når du skal grave

Informasjon om våre krav og rutiner omkring graving.

Før du skal grave er det viktig at du vet hva som allerede ligger i bakken der hvor du ønsker å grave. Arva har en avtale med Geomatikk som samordner informasjon om ledningsnett lokalt og nasjonalt. På Geomatikks hjemmeside søker du om kabelpåvisning ved å fylle ut en gravemelding. Du må ha gjennomført kabelpåvisning før graving. 

Signert gravemelding er obligatorisk ved graving, stolping til gjerde mv. 

En signert gravemelding har en gyldighet på 3 måneder fra stemplingsdato.

Viktig når du skal grave: 

  • Kabler lokaliseres ved håndgraving før maskingraving kan igangsettes. Minste tillatte avstand for maskingraving er én meter fra påvist traséyttergrense.
  • I telesesong: Kabeltraseen skal tines. Der gis ikke anledning til å bruke telebrekker i nærheten av kabeltrase.
  • Kabler avdekkes for hånd
  • Kabler skal understøttes forsvarlig. Unngå strekkbelastning på kabler som henger fritt ved avdekking.
  • Det tillates ikke sprengning i nærheten av kabeltrase.

NB! De samme reglene gjelder også for nedsetting av gjerdestolper o.l. 

Skade på kabler og/eller rør kan utløse erstatningskrav. Og i verste fall kan de utgjøre stor fare for omgivelsene og mennesker.

3-8 Installasjonseiers/grunneiers/festers informasjonsplikt
Installasjonseier/grunneier/fester har plikt til å underrette Nettselskapet på forhånd når det skal foretas graving, oppfylling eller annen endring av terrenget, sprengning, veibygging, felling av trær eller andre arbeider som kan skade eller på annen måte ha betydning for Nettselskapets elektriske anlegg. Underretning skal skje så tidlig at nødvendige tiltak kan iverksettes. Dersom tiltakene medfører urimelige merkostnader for Nettselskapet kan Nettselskapet kreve disse dekket av den som forestår arbeidet.

3-9 Skade på Nettselskapets eiendom
Nettselskapet kan innenfor gjeldende erstatningsrettslige prinsipper kreve erstatning for skade en installasjonseier/grunneier/fester/bruker av installasjonen mv. forårsaker på Nettselskapets eiendom. Unnlatt varsling til Nettselskapet i tilfeller som nevnt i pkt. 3-7 og pkt. 3-8, eller varsling så sent at Nettselskapet ikke kan overholde rettledningsplikten, vil normalt betraktes som uaktsomhet.

Standard vilkår for nettleie og tilknytning

 

Kundens erstatningsansvar
Den som skader nettselskapets kabler eller ledninger kan bli holdt økonomisk ansvarlig som følge av skaden.

Erstatningsansvaret kan omfatte kostnader nettselskapet har med å reparere skaden, og de økonomiske følgene av et avbrudd i nettselskapets leveranse til øvrige kunder (KILE*).
Reperasjonskostnader omfatter alt av merarbeide som som følge av skaden. Dette innebærer arbeid med å sikre skadestedet, reperasjonsarbeidet og anskaffelse av nødvendig materiale for utbedringen.

*KILE ordningen: Alle nettselskap er pålagt et økonomisk ansvar ovenfor sine kunder ved avbudd i strømforsyningen, også kalt KILE-ordningen som står for kvalitetsjustert inntektsrammer ved ikke levert energi. Les mer om KILE her

Vær oppmerksom på at krav fra grunneiere/kommune kommer i tillegg.

 

Dersom uhell oppstår

Oppstår det skade på kabler og/eller rør må nettselskapet straks varsles til:

Nordland 75 53 20 00

Troms 77 60 11 11 - følg tastevalg til feilmelding

Ved personskader ring 113

Kjøretøy i berøring av høyspentlinje

  • Bli sittende i kjøretøyet til strømmen i kraftlinja er slått av
  • Sørg for at ingen kommer i berøring av kjøretøyet
  • Må du fjerne deg fra kjøretøy, hopp ned på bakken med bena mest mulig samlet. Hopp videre med bena mest mulig samlet til du er ute av fare.
  • Unngå kontakt med maskin og jord samtidig