Energimåling

Energiloven med underliggende forskrifter legger føringer for hvordan nettselskapene skal utføre og kvalitetssikre måling og innsamling av forbruksdata.

Nordlandsnett AS er som alle andre nettselskaper i Norge underlagt energiloven. Denne og underliggende forskrifter legger føringene for hvordan nettselskapene skal utføre og kvalitetsikre måling og innsamling av forbruksdata.

Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering setter krav til kWh måling.

Se hele forskriftsteksten på Lovdata.

Under § 1-1. Formål, står blant annet følgende:
 

  • Reglene om avanserte måle- og styringssystemer (AMS) skal bidra til korrekt avregning, nødvendig informasjon til styring av eget strømforbruk og økt mulighet for nettselskapet til å effektivisere driften av nettet.


Under § 4-7. Krav til installering og rapportering, står blant annet følgende:
 

  • Nettselskapet skal innen 1. januar 2019 ha installert AMS i alle målepunkt i sitt konsesjonsområde.

Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

§ 4-1. Plikt til å installere AMS, står følgende:
  

  • Nettselskap skal i hvert enkelt målepunkt installere AMS.
  • Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom:
    • a) forbruket i målepunktet er svært lavt og forutsigbart,
    • b) installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker
  • Dersom nettselskapet og sluttbruker er uenig om installasjon av AMS, kan saken fremlegges for Norges vassdrags- og energidirektorat til avgjørelse.
  • Norges vassdrags- og energidirektorat kan dispensere fra nettselskapenes plikt til å installere AMS i særlige tilfeller.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på tlf. 75 54 51 10