Avlesningsgebyr

Kunder uten AMS-måler vil bli ilagt et årlig avlesningsgebyr etter 1.1.2019. Dette skyldes at håndtering av måleverdier fra slike målere medfører økte kostnader.

Regelverket til NVE gir nettselskapene anledning til å kreve at den enkelte kunde selv dekker slike ekstrakostnader gjennom gebyr, slik at ikke nettselskapets øvrige kunder må dekke disse kostnadene.

Informasjon fra NVE om gebyr for manuell avlesning.

For Nordlandsnett vil kunder uten måler med automatisk avlesning redusere effektiviseringsgevinsten av denne moderniseringen av vårt nett, samt at disse kundene vil representere en økt driftskostnad gjennom behov for videreføring av manuelle prosesser og gamle systemer.

Kostnadene knyttet til håndtering av måleverdier via gamle systemer, manuelle prosesser samt nødvendige kontrollavlesninger vil bli belastet de aktuelle kundene i form av et avlesningsgebyr jfr. måle- og avregningsforskriftens § 3-3. Størrelsen på gebyret skal være likt for de aktuelle kundene. Nettkunder hos Nordlandsnett uten ny måler med automatisk avlesning vil fra og med 2019 derfor bli ilagt et avlesningsgebyr.

Korreksjon avlesningsgebyr 2019

Etter pålegg fra RME om rekalkulering av avlesningsgebyret for 2019 er Arva AS (tidligere Nordlandsnett) pålagt å betale tilbake deler av AMS-gebyret som ble fakturert for 2019. Gebyret ble opprinnelig satt til kr. 1900,- pr. år mens korrigert gebyr er kr. 981,- pr. år.

Det presiseres at det kun er kunder som har betalt gebyr som vil motta tilbakebetaling.  Tidligere Nordlandsnett er ikke alene om å måtte gjøre dette. Flere nettselskap må gjøre tilsvarende tilbakebetalinger.

Tilbakebetalingen vil komme som en egen korreksjonsfaktura. Det innrømmes rentekompensasjon tilsvarende gjeldsleddet i normalavkastning for nettselskaper «NVE-renta» .

Avlesningsgebyr 2020

Avlesningsgebyr for 2020 er kr. 441,-. Beløpet har tidligere ikke vært fakturert og blir fakturert samtidig med korreksjon av 2019. 

Avlesningsgebyr 2021

F.o.m. 1/3-21 er avlesningsgebyr en del av nettariffen og regulert i forskrift til kr. 1500,- pr. år. Beløpet faktureres løpende sammen med ordinær nettleiefaktura.

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer §17-9