Fra søknad til nettilknytning

Tilknytningsprosessen for effektkrevende kundeprosjekt følger tre faser. Vi følger gjeldende bransjeveileder for nettilknytning.

Bransjeveilederen deler tilknytningsprosessen inn i tre hovedfaser. Disse er vist i figuren under:

Prosjektets modenhet

Det er prosjektets modenhet som avgjør om du som kunde kan reservere ledig kapasitet i strømnettet, eller dersom det ikke er kapasitet i strømnettet, få en plass i kapasitetskøen. Kriteriene for å vurdere modenhet finner du i høyremenyen. 

Det er kundes ansvar å oversende dokumentasjon på at det omsøkte prosjektet er modent. Dokumentasjonen sendes samlet til nettstrategi[at)arva.no. 

Som det framgår av figuren over, kan modenheten til prosjektet dokumenteres på ulike tidspunkter i tilknytningsprosessen. Denne kan tidligst oversendes ved henvendelse om tilknytning.

Veiledningsfase

Den uforpliktende veiledningsfasen omfatter kundes første kontakt med nettselskapet, og fasen leder til to sentrale elementer i vurderingen av en tilknytning:

 • Er det driftsmessig forsvarlig å knytte kunden til nettet?
 • Et grovt og uforpliktende kostnadsestimat for aktuelle nettiltak for å realisere tilknytningen

For at du skal komme i gang med den uforpliktende veiledningsfasen, må det sendes en henvendelse om tilknyning av større innmatings- og uttakskunder. Det gjøre du i dette skjemaet:

Henvendelse om tilknytning av større innmatings- og uttakskunder

Den uforpliktende veiledningsfasen avsluttes med to mulige utfall for kunde:

 • Tilknytning er driftsmessig forsvarlig, og kapasitet kan reserveres dersom prosjektet er modent
 • Tilknytningen er ikke driftsmessig forsvarlig

Dersom tilknytningen ikke er driftsmessig forsvarlig, vil du som kunde ha to valg:

 • Gå videre til planleggingsfase. Du får da et tilbud med en gitt frist om inngåelse av en utredningsavtale eller avtale om koordinert prosjektutvikling.
 • Trekke forespørselen, eller gjøre eventuelle endringer i forespørselen slik at nettselskapet kan gjøre en ny vurdering av om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig

Planleggingsfase

Planleggingsfasen er neste fase for saker som ikke umiddelbart kan tilknyttes nettet. Fasen deles naturlig inn i tre steg, der hvert steg blir regulert av en egen avtale mellom oss og kunden. Disse stegene er:

 • Utredningskontrakt
 • Avtale om koordinert prosjektuvikling
 • Avtale om anleggsbidrag

Utredningskontrakt

Formålet med utredningen er å avklare hvilke tiltak som er nødvendige for å gjøre tilknytningen driftsmessig forsvarlig. Dette kan være tiltak i driften, investeringer i nye nettanlegg eller tiltak i kunden sitt anlegg. I utredningen vil det også være naturlig å avklare hvorvidt det er aktuelt med tilknytning med vilkår. Utredningskontrakten vi benytter og mer informasjon om tilknytning med vilkår finner du her.

Koordinert prosjektutvikling

Dersom utredningen viser at tilknytningen krever investering i nye nettanlegg, vil vi og kunde inngå en avtale om koordinert prosjektutvikling. 

I en slik avtale aksepterer du som kunde å betale din andel av kostnadene for å utvikle prosjektet videre. For nettselskapet innebærer koordinert prosjektutvikling blant annet å prosjektere og innhente priser og beregne kundens anleggsbidrag. En egen avtalemål for koordinert prosjektutvikling er under utvikling og vil bli publisert her når det er klar.

 

Avtale om anleggsbidrag

Når koordinert prosjektutvikling er gjennomført, vil det foreligge et kostnadsoverslag på nødvendige tiltak. Vi vil da beregne kundes anleggsbidrag og forelegge kunde en avtale om anleggsbidrag for å gå videre med tilknytningen. Vi benytter følgende avtale for inngåelse av anleggsbidrag og dokumentene kan lese og lastes ned blant dokumentene i høyremenyen.

 • REN blad 420 - Avtale om utbygging av nettanlegg for større uttakskunder
 • REN blad 421 - Vilkår for nettinvesteringer som utløser anleggsbidrag

 

Hjemmel for innkreving av anleggsbidrag følger av kapitel 16 i Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Anleggsbidragregelverket nærmere beskrevet hos RME ( Reguleringsmyndigheten for Energi)

 

Når du som kunde er forelagt en avtale om anleggsbidrag, vil du står over for to mulige valg:

 • Inngå avtale om anleggsbidrag og fortsette prosessen frem mot tilknytning
 • Ikke akseptere anleggsbidraget og avbryte prosessen om tilknytning.

Dersom du velger å inngår en avtale om anleggsbidrag, vil ditt prosjekt få en reservasjon på kapasiteten i det planlagte nettet. Hvis anleggsbidraget ikke aksepteres, vil kundes prosjekt ikke lengre vurderes til å være modent, og det vil miste sin plass i kapasitetskøen. Skulle prosjektet blir aktuelt på nytt, for kunde, må kunde søke på nytt.

Utbyggingsfase

I utbyggingsfasen vil Arva bestille nødvendig utstyr, bygge ut, ferdigstille og sette nettanlegget i drift. Videre vil vi i henhold til gjeldende forskrift etterberegne anleggsbidraget i henhold til faktisk påløpte kostnader.

I utbyggingsfasen er det viktig med dialog mellom kunde og nettselskap for å sikre at begge parter følger etablerte milepælsplaner, og eventuelt informerer hverandre om forsinkelser.

Før vi setter de nye nettanleggene i drift og kunden kan tilknyttes strømnettet, må vi inngå en tilknytningsavtale med kunden. Avtalen regulerer forholdet mellom oss og kunden, og beskriver begge parters plikter og rettigheter. Avtalen vi benytter finner du i høyremenyen.

Kriterier for å reservere kapasitet eller stå i

Utredningskontrakt

Tilknytning med vilkår

REN blad 420 - Avtale om utbygging av nettanlegg for større uttakskunder

REN blad 421 - Vilkår for nettinvesteringer som utløser anleggsbidrag

REN blad 430 - Tilknytnings- og nettleieavtale for store uttakskunder