Kraftsystemutredning Troms

Den regionale kraftsystemutredningen beskriver dagens kraftsystem, samt den forventede utviklingen i produksjon og forbruk av elektrisk kraft i et området. Målet med utredningen er å sikre en samfunnsmessig rasjonell utvikling av det elektriske kraftsystemet.

Myndighetene pålegger, gjennom NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), utvalgte  regionale nettselskap å utarbeide en regional kraftsystemutredning for sitt område.

Arva er et av disse utvalgte selskapene, og har ansvar for å utarbeide regional kraftsystemutredning for Midtre Nordland og Troms.

Følgende kommuner omfattes av rapporten for Troms: Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Storfjord, Lyngen, Målselv, Bardu, Senja, Sørreisa, Lavangen, Salangen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kautokeino og Dyrøy.  

Kraftsystemutredningen er et viktig grunnlagsdokument i NVEs arbeid med vurdering av konsesjonssøknader for energianlegg, spesielt i konsesjonssøknader for større kraftledninger.


Dersom du ønsker å lese mer om regionale kraftsystemutredninger, så finner du det her:

Ved siden av å gi en oversikt over over det elektriske kraftsystemet gir utredningen en oversikt over forventede investeringer i regionalnettet framover.

Link til kraftsystemutredningene finnes i høyremenyen.