Kraftsystemutredning Midtre Nordland

Den regionale kraftsystemutredningen beskriver dagens kraftsystem i regionen, samt den forventede utviklingen i produksjon og forbruk av elektrisk kraft i området. Målet med utredningen er å sikre en samfunnsmessig rasjonell utvikling av det elektriske kraftsystemet.


Myndighetene pålegger, gjennom NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), utvalgte  regionale nettselskap å utarbeide en regional kraftsystemutredning for sitt område.

Arva er et av disse utvalgte selskapene, og har ansvar for å utarbeide regional kraftsystemutredning for Midtre Nordland og Troms. Midtre Nordland omfatter følgende kommuner: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Lurøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Træna.


Kraftsystemutredningen er et viktig grunnlagsdokument i NVEs arbeid med vurdering av konsesjonssøknader for energianlegg, spesielt i konsesjonssøknader for større kraftledninger.


Ved siden av å gi en oversikt over over det elektriske kraftsystemet gir utredningen en oversikt over forventede investeringer i regionalnettet framover.

Dersom du ønsker å lese mer om regionale kraftsystemutredninger, så finner du det her:


Link til kraftsystemutredningen finnes på høyremenyen.