Forbruksavgift

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge, også kraft som leveres uten vederlag og kraft som nettselskapet eller produsenten tar ut til eget bruk. Forbruksavgiften kalles også el-avgift og er en særavgift nettselskapet krever inn på vegne av staten.

 

Full sats

Denne satsen kommer i tillegg til nettleien for hver kilowattime forbrukt strøm. Dette gjelder for kraft til husholdninger, næringsvirksomhet utenom industriproduksjon mv. hvor satsen er differensiert og redusert.

  • For 01.01.23 - 31.03.23 er satsen 9,16 øre/kWh eks. mva.
  • For 01.04.23 - 31.12.23 er satsen 15,84 øre/kWh eks. mva

Redusert sats

For elektrisk kraft som brukes til industri- og bergverksproduksjon, produksjon av fjernvarme, datasentre med uttak over 0,5 MW og til skip i næring gjelder det en redusert sats.

For 2023 er den reduserte satsen 0,546 øre/kWh.

Fritak fra avgiften

Det er enkelte fritak fra avgiftsplikten. Eksempler på fritak er kraft levert til:

  • visse kraftintensive prosesser
  • veksthusnæringen
  • fremdrift av skinnegående transportmiddel

Noen kommuner i Norge er fritatt fra å betale forbruksavgift, disse ligger i den såkalte tiltakssonen, og er alle kommuner i Finnmark samt sju kommuner i Nord-Troms (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord).

Nærmere beskrivelse om regelverket kan du lese om på Skatteetaten sine nettsider.

Søke om redusert sats eller fritak fra avgiften

Nordland: Logg inn på Mitt Kundeforhold for å levere skjema.

  • Etter innlogging benyttes menyvalget "Min Profil" og deretter "Skjemaer".

Troms: Send e-post til troms@arva.no merket Forbruksavgift.

  • Du vil motta en svar-epost med lenke til skjema på Min side. 

 

 

For å få redusert sats eller fritak for avgiften må bestemte kriterier være oppfylt

 

Bruk av anlegget

I hovedsak er det elektrisk kraft som brukes i produksjonslokaler som gis fritak eller redusert avgiftsats, ikke administrasjonsbygg. Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør 80 % eller mer av byggets totale areal. Det skal betales full avgift av all kraft levert til slike bygg.

Brukes kraften av andre enn den anlegget er registrert på hos netteier, f.eks. en leietaker, er det brukerens rett til redusert sats eller fritak fra å betale avgift som gjelder. Det er imidlertid nettkunden som er ansvarlig for å gi nettselskapet nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om eventuelle endringer i bruken.

Dokumentasjon

Det er et krav at berettigelsen til å få levert kraft med redusert avgiftssats eller fritak fra avgift dokumenteres overfor nettselskapet. Det er nettkunden som står ansvarlig for å gi riktige og nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om senere endringer. Dette gjøres i vårt egenerklæringsskjema. Under utfyllingen vil man bli bedt om å vedlegge registerutskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Avhengig av type virksomhet kan man også bli bedt om å vedlegge annen dokumentasjon.

Påberoper man seg krav om redusert sats eller fritak med tilbakevirkende kraft (inntil 3 år tilbake), er det viktig å være oppmerksom på at særavgiftsforskriftens krav må være oppfylt i hele perioden man søker for.

Årlig fornyelse av dokumentasjon

Myndighetene har bestemt at innlevert dokumentasjon skal gjelde i 12 måneder. Arva følger opp dette, og en gang i året vil de av våre kunder som faktureres med redusert sats eller avgiftsfritak få en påminnelse om å levere nytt egenerklæringsskjema med oppdatert dokumentasjon.