Krav til byggherrer

Hvilke krav stiller nettselskapet til byggherrer, koordinator, den prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriften når det gjelder arbeidsplassen?

Når en Byggherre eller prosjekteier skal starte et større prosjekt, må forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser følges. Byggherres representant har også krav å følge nettselskapets retningslinjer gjennom hele byggeprosessen. 

Det er meget viktig at det så tidlig som mulig i prosjektet avdekkes hva som ligger i grunnen. 
En byggherre har til ansvar å sikre sine arbeidstakere mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. 

Om byggherren inkluderer nettselskapet tidlig i prosessen, kan nettselskapet være med å bidra å få flyttet infrastruktur som kan være etablert i området, på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette bidrar til at kontrahert entreprenør kan jobbe sikkert på anleggsområdet, og nettselskapets infrastruktur ligger trygt. 
Byggherren bør så tidlig som mulig innhente en oversikt over all infrastruktur i anleggsområdet, og kontakte nettselskapet for hvordan håndtere infrastrukturen på best mulig måte. Det kan være at nettselskapet kan bruke denne muligheten til å få lagt om i nettet og i tillegg få med endringer som vil bli påvirket av prosjektet. 

I tillegg er det viktig å innhente retningslinjene som nettselskapet krever av entreprenører for å få lov å jobbe på infrastrukturen. Det bør i tillegg komme frem i SHA plan hvilke risikoforhold som er avdekket i anleggsområdet, som skal inngå i tilbudsgrunnlaget som entreprenør skal prise.