Søknad om fritak AMS måler

Mener du at du reagerer på radiobølger? Her finner du informasjon om de nye målerne.

Medfører de nye målerne økt eksponering av radiobølger?

De anbefalte grenseverdiene for eksponering av elektromagnetiske bølger er utarbeidet av en arbeidsgruppe underlagt Verdens Helseorganisasjon (WHO). Det er disse grenseverdiene Statens strålevern anbefaler og som Norsk kommunikasjonsmyndighet sammenligner sine måleverdier med.

Nordlandsnett installerer nye strømmålere som oppfyller alle norske og internasjonale regler og spesifikasjoner for elektromagnetisk eksponering.

Den nye strømmåleren vil fortløpende registrere hvor mye strøm som brukes. Denne registreringen samles opp og overføres via radiokommunikasjon fire ganger i døgnet. Overføringen tar noen få sekunder og Nordlandsnett benytter frekvenser i området 870 – 875,6 MHz under overføringen. Til sammenligning er frekvensbånd for mobiltelefon 900 MHz. Frekvensbruken følger ‘Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften)’ § 7a.Måleutstyr. For enkelte kunder hvor det er dårlig dekning for radiokommunikasjon, vil mobilnettet benyttes for innsending av målerverdier.

Radiofrekvensene og effektnivåene som måleren benytter kan sammenlignes med andre husholdningsapparater (TVer, fjernkontroller, induksjonstopper, WIFI, osv.). Den nye strømmåleren sender med en effekt på 10-500 mW (milliwatt) under den korte tiden som avlesningen sendes. Til sammenligning har en mobiltelefon lov til å sende med en effekt opp mot 2 000 mW. For mer informasjon om påvirkning fra radiobølger henviser vi til informasjon hos Statens Strålevern og Norsk kommunikasjonsmyndighet.
 

Er det noen frist for å be om fritak for automatiske målere?

Søknader om fritak behandles fortløpende og helt fram til montasjetidspunkt i kundens område.
 

Er det nødvendig å legge ved legeattest?

Grunnlaget for søknad om fritak skal bekreftes av legen, det betyr at legen må bekrefte at du er overfølsom for elektromagnetisk stråling. For øvrig må søknaden inneholde navn, adresse og målernummer/kundenummer, men ikke personnummer.

Hvordan behandles legebekreftelsen? 

Bekreftelsen fra lege benyttes kun som bekreftelse på at du er overfølsom for elektromagnetiske bølger og dermed har rett til fritak. Bekreftelsen fra legen blir makulert etter behandling. Det er kun saksbehandler hos Nordlandsnett som får tilgang til søknad og legeattest, heller ikke montøren får vite annet enn at kunden har fått fritak, ikke hvorfor.
 

Jeg har familie som også skal ha automatisk måler og som jeg besøker ofte. Kan de søke fritak slik at jeg unngår plager ved besøk hos dem?

NVEs regelverk for fritak gjelder kun for kundens egen måler, ikke i andre husstander.

Hvilken måler får jeg i stedet for ny, automatisk måler?

Alle kunder får montert ny måler. Hos kunder som er overfølsomme for radiobølger, monteres den nye måleren uten kommunikasjonsmodulen. Det betyr at måleren ikke sender inn målerdata. Kunden må derfor fortsatt sende inn måleravlesing månedlig. 

Informasjon i forbindelse med søknad om fritak for ny strømmåler med automatisk avlesning

Nordlandsnett vil bytte alle målerne i 2018, men de som får fritak vil få en måler uten kommunikasjonsmodul. Det vil si at måleren ikke sender inn forbruket automatisk og du må fortsette med å sende inn måleravlesning selv, slik som i dag.

 

Dersom du får fritak for montasje av ny automatisk strømmåler vil dette medføre:

  • For å dekke ekstra kostnader og merarbeid med manuell innhenting og behandling av måleverdier samt eventuelle kontrollavlesninger, vil kunder med fritak for automatisk strømmåler fra 01.01.2019 bli ilagt et avlesningsgebyr. Dette gebyret er for tiden kr 1900,- per år per målepunkt.
  • Kunder uten automatisk måler vil ikke kunne ta i bruk nye tariffer for nettleie og strøm som forutsetter timesavlesning. De nye tariffene gir deg mulighet til å spare penger dersom du har mulighet til å tilpasse strømforbruket ditt til dem.
  • Med automatiske målere vil Nordlandsnett kunne få varsel om strømstans, jordfeil og avvik på spenningen. Dette vil gi raskere feilretting og bedre kvalitet på strømforsyningen til hver enkelt kunde. Funksjonen blir ikke tilgjengelig for kunder som får innvilget fritak.
  • Fremtidige tjenester fra nettleverandør, kraftleverandør eller andre kan bli utilgjengelige for kunder uten måler med automatisk avlesning

Dersom du ønsker å søke om fritak for montasje av automatisk strømmåler må du fylle skjemaet nedenfor og legge ved godkjent dokumentasjon.
Merk at du uansett får montert ny måler, men uten kommunikasjonsmodul.

Vi vil også gjøre deg oppmerksom på følgende:

I henhold til avtalen for tilknytning til strømnettet, § 5, er det nettselskapet som eier strømmåleren og bestemmer hvilken type strømmåler som skal være installert. Her presiseres det også at nettselskapet skal ha uhindret adgang til måleren. Denne avtalen gjelder for samtlige nettkunder i Norge. Du finner den her.